Rodziny „Civitas Christiana” u św. Józefa w Kaliszu

      Możliwość komentowania Rodziny „Civitas Christiana” u św. Józefa w Kaliszu została wyłączona

O przyszłość społeczeństwa opartą na Ewangelii apelował bp Łukasz Buzun OSPPE w homilii wygłoszonej wobec pątników XXI Pielgrzymki Rodzin Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Uroczystość poprzedziło posiedzenie Rady Głównej organizacji.

Ostatnia sobota września na stałe wpisała się w kalendarz pielgrzymowania Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” do kaliskiego sanktuarium św. Józefa, dokąd udają się od 21. lat członkowie i sympatycy organizacji z całej Polski. Mszę św. w intencji rodzin sprawował 24 września i homilię wygłosił biskup pomocniczy kaliski Łukasz Buzun OSPEE.

dsc05382W homilii bp Buzun odniósł się do przesłania starotestamentalnej Księgi Koheleta: „Marność nad marnościami i wszystko marność”. Kaznodzieja zastrzegł, że na tym prawdziwie mądrościowym stwierdzeniu nie można poprzestać reflektując nad ludzkim istnieniem. – Mędrzec podprowadza nas do rzeczywistości, która ma się stać z naszym ciałem, ale człowiek nie może się na tym zatrzymać, bo popadnie w pesymizm. Tu jeszcze nie ma światła Ewangelii – zauważył hierarcha. Entuzjazm i pragnienia młodości – powiedział bp Buzun – nie kończą się wraz z wiekiem dojrzałym i starczym, ale się w tym czasie wypełniają, aż do zmartwychwstania.

Zdaniem bp. Łukasza Buzuna, za mało wnikamy jeszcze w głębię Ewangelii, a światło krzyża Chrystusowego zaciemniają nam wszechobecne w naszej rzeczywistości pesymizm i beznadzieja, przez które człowiek często odbiera sobie przyszłość. – Apostołowie nie tylko nie rozumieją nauki Chrystusa, ale boją się pytać. I tego brakuje również nam, nie dopytujemy, nie doczytujemy. Brakuje nam światła Ewangelii, które rozpromienia ludzkie życie. Każde zmaganie i cierpienie ma swój sens na drodze wiary – zapewnił biskup.

Kaznodzieja wskazał na patrona kaliskiego sanktuarium: „Święty Józef jest postacią pełną światła – cichą. Są tacy ludzie, którzy niewiele mówią, ale są dla nas znaczący i chcemy blisko nich przebywać, bo wnoszą w nasze życie część tego nadprzyrodzonego świata. Taką osobą jest św. Józef” – mówił bp Buzun.

Zwracając się do pielgrzymów z „Civitas Christiana” ksiądz biskup zauważył, że XXI pielgrzymka Stowarzyszenia do Kalisza wiąże się także z nowymi postanowieniami, światłami, które mają charakter formacyjny i mają wnosić ducha ewangelicznego w życie społeczne, osobiste ludzi oraz odnawiać człowieka w wielu wymiarach. – Osoby tworzące Stowarzyszenie „Civitas Christiana” chcą żyć nauką Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, bo ta nauka wprowadza człowieka w rzeczywistość wiary nadprzyrodzoną, rozświetloną przez Ewangelię, karmiącą się darami życia sakramentalnego – mówił bp Buzun.

Odnosząc się do nauczania kard. Stefana Wyszyńskiego, którego Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w 2013 r. obrało za swego patrona, bp Łukasz Buzun przypomniał, że pewną dominantą w jego nauczaniu była teologia narodu, ukształtowana popdsc05361rzez zderzenia z rzeczywistością, w której żył. Biskup przywołał prymasowskie ostrzeżenie, iż „biada temu, kto odważy się podcinać korzenie, oddalać się od pnia”. Dlatego – podkreślił kaznodzieja – wielokrotnie kard. Wyszyński odwoływał się do przeszłości i doświadczeń Kościoła. – I my naszą przyszłość opierajmy na Ewangelii i doświadczeniu Kościoła, bo także dziś nie brakuje ludzi, którzy plugają własne gniazdo – wezwał biskup. Wypracowywanie cnót wierności, pracowitości, sumienności, wzajemnego poszanowania, sprawiedliwości społecznej – zawarte w Ślubach Jasnogórskich Prymasa Tysiąclecia – ks. bp Buzun wskazał jako wciąż aktualne kierunki w budowaniu przyszłości naszego narodu.

Po Mszy św. biskup dokonał zawierzenia Stowarzyszenia i rodzin Bożej opiece za wstawiennictwem św. Józefa. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” z całej Polski, na czele z władzami – przewodniczącym Tomaszem Nakielskim, wiceprzewodniczącymi – Sławomirem Józefiakiem i Romualdem Gumienniakiem oraz zarządem organizacji z prezesem Maciejem Szepietowskim. W oprawę Mszy św. włączył się Chór Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Kaliszu pod dyrekcją dr. Krzysztofa Niegowskiego.

Pielgrzymkę poprzedziło piątkowe posiedzenie Rady Głównej Stowarzyszenia, która pochyliła się m.in. nad zadaniami programowymi na rok 2017. Przyjęte założenia są realizacją wytycznych Walnego Zebrania oraz  nawiązują do roku duszpdsc05302asterskiego Kościoła w Polsce 2016/17: „Idźcie i głoście”. Przyszłoroczny program działalności „Civitas Christiana” będzie przebiegał w trzech wymiarach. Pierwszy obejmie stałą formację duchową, intelektualną, społeczną, wspólnotową i patriotyczną. – Fundament formacji osadza nas w Ewangelii i nauczaniu Kościoła, a nasza działalność winna mieć charakter apostolski – wyjaśnia Tomasz Nakielski, przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, który wskazuje także na działania o charakterze patriotycznym i historycznym. Od kilku lat Stowarzyszenie dużą wagę przykłada do promocji autorytetów, podnosząc rangę przyznawanych nagród lokalnych i ogólnopolskich, jak Nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka (Warszawa), Śląska Nagroda im. Franciszka Ligonia (Katowice) czy Nagroda im. Bolesława Domańskiego (Szczecin) i wiele innych wyróżnień. – Na przekór środowiskom, w których interesie jest niszczenie autorytetów, chcemy ukazywać i promować osoby oraz instytucje, które swoją działalnością wpisują się w aksjologię chrześcijańską – mówi Tomasz Nakielski.

Drugim z priorytetów dla Stowarzyszenia będzie podejmowanie inicjatyw inspirowanych Katolicką Nauką Społeczną. Podczas posiedzenia Rady Głównej poinformowano, że Stowarzyszenie przygotowuje się do zorganizowania Święta Katolickiej Nauki Społecznej, które byłoby wypełnieniem społecznego charyzmdsc05293atu „Civitas Christiana” i realną odpowiedzią na wyzwania czasów. Romuald Gumienniak, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia wyjaśnia, że potrzeba takiej formy zaangażowania całego środowiska, by na problemy społeczne spojrzeć przez pryzmat KNS.

Trzecim nurtem działalności organizacji w roku 2017. ma być  realizacja przedsięwzięć formacyjno-edukacyjnych w wymiarze patriotycznym, kształtujących przyszłość naszej Ojczyzny. Nowym przedsięwzięciem „Civitas Christiana” będzie uruchomienie Centrum Kształcenia Liderów, mające za cel profesjonalne przygotowanie kadry zdolnej podejmować zadania na rzecz upowszechniania Katolickiej Nauki Społecznej i jej aplikowania w rzeczywistość swoich środowisk. – Obok formacji, absolwent otrzyma konkretną wiedzę praktyczną obejmującą m.in. kwestie pisania projektów i ubiegania się o dotacje zewnętrzne, umiejętności interpersonalne czy warsztat medialny – tłumaczy Sławomir Józefiak, wiceprzewodniczący Rady Głównej „Civitas Christiana”.

tekst, fot. Marcin Kluczyński
Przedruk z www.e-civitas.pl