regulamin 44. edycji ogólnopolskiego Konkursu poetyckiego „Jesienna Chryzantema”

      Możliwość komentowania regulamin 44. edycji ogólnopolskiego Konkursu poetyckiego „Jesienna Chryzantema” została wyłączona

Regulamin 44. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego

„Jesienna Chryzantema”

 

 1. Postanowienia ogólne

1.1.Celem Konkursu jest promocja ludzi młodych piszących wiersze

1.2.Organizatorem Konkursu jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Płocku

 1. Uczestnictwo w Konkursie

2.1. Konkurs adresowany jest do autorów, którzy nie ukończyli 35 roku życia

2.2.Wiersze nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi

i nienagradzanymi w innych konkursach

2.3. Nie określa się tematyki utworów

2.4.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie – dostarczenie zestawu 3 wierszy ( w tym jeden o tematyce patriotycznej lub religijnej) w 3 egzemplarzach opatrzonych godłem i w osobnej kopercie opatrzonej tym samym godłem informację o autorze (imię nazwisko, adres stałego zamieszkania, telefon, datę urodzin, krótka nota biograficzna oraz załącznik nr 1 lub 2 dot. przetwarzania danych osobowych)

2.5.Rozpatrywane będą tylko prace napisane w języku polskim

2.6.Koszty przygotowania i przesłania prac na konkurs ponosi uczestnik konkursu

2.7.Organizator nie zwraca nadesłanych utworów

2.8.Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród i wyróżnień

 1. Termin nadsyłania prac

3.1. Prace na konkurs należy przesłać do 8 października 2018 r. ( liczy się data stempla pocztowego) pod adres: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Płocku, 09-400 Płock,

 1. Kazimierza Wielkiego 11 lok. 21 z dopiskiem na kopercie „Jesienna Chryzantema”
 2. Wyłonienie Laureatów Konkursu

4.1.Do wyłaniania laureatów i przyznawania nagród uprawnione jest Jury Konkursu powołane przez organizatora w składzie:

Przewodniczący jury – dr. Przemysław Dakowicz; wielokrotnie nagradzany polski poeta, eseista, krytyk literacki i historyk literatury.

Członek jury – Krzysztof Kuczkowski; wielokrotnie nagradzany polski poeta, autor szkiców, recenzji muzycznych i literackich, wykładowca warsztatów poetyckich. Założyciel dwumiesięcznika literackiego „Topos”.
Sekretarz jury – Agnieszka Gościeniecka; Przewodnicząca Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Płocku

4.2.Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych wierszy zostaną powiadomieni o terminie

wręczenia nagród i wyróżnień

4.3.Ponadto przyznana będzie nagroda specjalna: za wiersz poświęcony Prymasowi Polski

 1. Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu
 2. Postanowienia Końcowe

5.1.Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy

5.2.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany punktów regulaminu

5.3.Finał konkursu odbędzie się w listopadzie 2018 roku

 1. Deklaracje

6.1. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu, oraz wypełnieniem załącznika nr.1 lub nr.2 dot. przetwarzania danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Ogólnopolskiego Konkursu „Jesienna Chryzantema”

6.2. Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoby, które nadsyłają prace nie naruszają praw autorskich osób trzecich i nie stanowią plagiatu

 

Załącznik nr 1 do regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
„Jesienna Chryzantema”

miejscowość i data………………………
Ja niżej podpisany/a
………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko uczestnika Konkursu)

 

 • Administratorem danych osobowych podawanych przez uczestnika konkursu jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Płocku, ul. Kazimierza Wielkiego 11 lok 21 w Płocku. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do udziału w konkursie
 • Oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y, o przysługującym mi prawie dostępu do :
 1. swoich danych osobowych oraz do żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo gdy są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, poprzez dostarczenie takiego pisemnego żądania bezpośrednio do Katolickie Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Oddział w Płocku, ul. Kazimierza Wielkiego 11 lok 21 w Płocku
 2. wniesienia skargi do GIODO gdy uznam, iż przetwarzanie dotyczących mnie danych osobowych narusza przepisy o chronię danych osobowych.
 3. wycofania zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie potrzebnym do przeprowadzania Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Jesienna Chryzantema” organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Płocku, ul. Kazimierza Wielkiego 11 lok 21 w Płocku
 • Niniejszym wyrażam zgodę na bezpłatne rozpowszechnienie wizerunku, danych i wypowiedzi osoby zgłaszającej się w związku z jej udziałem w Konkursie. Rozpowszechnienie, o którym mowa dotyczy wyłącznie promocji i reklamy Konkursu, a także przekazywania do publicznej wiadomości informacji o Konkursie i jego przebiegu oraz wskazywania osób nagrodzonych. Rozpowszechnianie obejmuje nieodpłatne utrwalenie i wykorzystanie, obróbkę i powielanie wykonanych w związku z Konkursem
  zdjęć i filmów za pośrednictwem dowolnego medium zgodnie z obowiązującym prawem, wliczając to w szczególności zamieszczanie zdjęć na stronach internetowych oraz publikacje w czasopismach i tzw. publikacje elektroniczne.
 • Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Jesienna Chryzantema” i akceptuję jego postanowienia*.

 

* W przypadku, gdy uczestnikiem konkursu jest osoba małoletnia, powyższe zgody udzielane są w jej imieniu przez jej opiekuna prawnego.

 

Data                                                                                                                 Czytelny podpis

………………………………                                                                                  ……………………………..